Elevinflytande

På Synkopen har varje elev inflytande över sin skoldag, utifrån ålder och mognad.

Våra elever får träna sig i att göra val, planera, genomföra och reflektera kring sitt lärande. På så sätt kan eleverna utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt arbete.

Eleverna har också inflytande över verksamheten genom att de deltar i elevråd, klassråd, Olweusråd och matråd. Grupperna träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågor. Detta är viktigt för att alla ska få möjlighet att träna på de demokratiska processer som finns, såväl i skolan som på andra håll i samhället.