Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan.

Alla elever erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst. Samtalet är ett trepartssamtal där mentor, elev och förälder gemensamt sätter nya mål och utvecklingsområde. Minst en gång per termin lämnar varje pedagog ett skriftligt omdöme där elevens kunskapsutveckling beskrivs. Detta gäller inte förskoleklassen utan från årskurs 1-9.

För att följa upp varje enskilt barns kunskapsutveckling dokumenterar och utvärderar vi i Skolportalen. Genom Skolportalen har varje vårdnadshavare direkt tillgång till information om sitt eget barn, vad man arbetar med i skolan för tillfället, de pedagogiska planeringarna, samt de skriftliga omdömen som kontinuerligt uppdateras av läraren som undervisar eleven.