Specialpedagogiskt stöd

Här på Synkopen arbetar en specialpedagog, Cecilia Erlandsson och en speciallärare, Anna-Lena W Larsson.

Vårt uppdrag är att utveckla lärmiljön och stärka eleverna i kunskapsutvecklingen för alla elevers rätt till stöd att nå kunskapsmålen. Vi är en stödfunktion för pedagoger och elever och en del av elevhälsoteamet på skolan. En viktig del av vårt arbete är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl elever, pedagoger och föräldrar. Då syftet är att gemensamt utveckla goda förutsättningar för lärande för alla samarbetar vi även med andra aktörer i förskola och skola. Vi bidrar till god utredning och att utforma och genomföra åtgärdsprogram så att skolans stödinsatser håller hög kvalitet. I vårt arbete vill vi bidra till ett inkluderande arbetssätt och ett språkutvecklande arbete i alla ämnen. Elevernas egna erfarenheter och kunskaper tar vi tillvara och vi ser dessa som en tillgång. Vi arbetar med att bygga goda relationer i en positiv och tillåtande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.

Tidiga insatser

I vårt arbete kring anpassningar och särskilt stöd lyfter vi fram styrkor och friskfaktorer, vilka behov som finns och vilket stöd eller anpassningar som kan vara aktuella. Stöd och anpassningar följs upp och utvärderas kontinuerligt. Vid behov gör vi en fördjupad pedagogisk utredning och skolans elevhälsoteam kopplas in. Om analysen visar att det är fråga om ett särskilt stöd upprättar vi ett åtgärdsprogram.

Teamet består av

Anna-Lena Wredström Larsson, speciallärare inriktning språk, läs och skriv och Cecilia Erlandsson, specialpedagog